Επαγγελματική Εξέλιξη

 1. Κύκλοι Εποπτειών

  Το ΙΕΕΛ στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και υποστήριξης του κλινικού έργου παρέχει εποπτείες σε κλινικούς στην Αθηνα και τη Θεσσαλονίκη. Οι κύκλοι εποπτειών είναι ετήσιοι με έναρξη κάθε Σεπτέμβριο και λήξη κάθε Ιούνιο. Οι κύκλοι εποπτειών έχουν 4 βασικά επίπεδα:

  • Α΄ Κύκλος: Το πρόγραμμα του Α΄ Κύκλου αφορά τη διάγνωση και τη διαφοροδιάγνωση γλωσσικών και επικοινωνιακών διαταραχών, αναλύονται θέματα ανάπτυξης της γλώσσας, χρήσης σταθμισμένων εργαλείων για αξιολόγηση λεξιλογίου και μορφο – σύνταξης, σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και αναλύονται σε κάθε συνάντηση κλινικές περιπτώσεις.
  • Β΄ Κύκλος: Το πρόγραμμα του Β΄ Κύκλου εστιάζεται στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, στις γλωσσικές διαταραχές στη σχολική ηλικία, στην αυτιστική διαταραχή, στις γλωσσικές ιδιαιτερότητες στον αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας, στις πραγματολογικές διαταραχές, παρέχει εκπαίδευση σε αξιολογητικά εργαλεία και αναλύονται σε κάθε συνάντηση κλινικές περιπτώσεις..
  • Γ΄ Κύκλος: Οι συμμετέχοντες στο Γ΄ Κύκλο παρακολουθούν θέματα σχετικά με τις Επιτελικές Λειτουργίες, τη ΔΕΠΥ, τις Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, Τραυλισμό, Αυτισμό Υψηλής Λειτουργικότητας, χρήση σταθμισμένων εργαλείων αξιολόγησης και ερωτηματολογίων καθώς και μελέτη και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων
  • Δ΄ Κύκλος: Οι συμμετέχοντες στο Δ΄ Κύκλο ασχολούνται με τη μελέτη άρθρων σε θέματα αναπτυξιακής λογοθεραπείας, με συζήτηση και ανάλυση κλινικών περιπτώσεων, με θέματα αξιολόγησης θεραπευτικών παρεμβάσεων, ερευνητικά project, θέματα διαφοροδιάγνωσης και εξέλιξης της κλινικής σκέψης.
 2. Εποπτεία Θεραπευτικών Χώρων

  Το ΙΕΕΛ παρέχει εποπτεία σε θεραπευτικούς χώρους και θεραπευτικές ομάδες είτε μέσω της συζήτησης των περιστατικών, είτε όπου είναι εφικτό με hands on υποστήριξη, παρακολουθώντας και οργανώνοντας θεραπευτικές συνεδρίες με περιστατικά τους θεραπευτικού χώρου. Οι επόπτες του ΙΕΕΛ καθοδηγούν τους θεραπευτές στη δημιουργία θεραπευτικών προγραμμάτων και στην εφαρμογή τους με τα συγκεκριμένα περιστατικά.

 3. Ατομική Εποπτεία

  Το ΙΕΕΛ παρέχει ατομικές εποπτείες σε κλινικούς, δίνοντας την ευκαιρία να συζητήσουν προβληματισμούς τους για τα περιστατικά που παρακολουθούν και υποστηρίζοντάς τους στο θεραπευτικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των προβληματικών συμπεριφορών.