Γλωσσικό και ειδικό μαθησιακό προφίλ μαθητών με διαγνωσμένες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος

Βογινδρούκας Ι., (2007), Ζηκοπούλου Ο., Κιουρτζίδου Ε., Παπάζη Μ. Γλωσσικό και ειδικό μαθησιακό προφίλ μαθητών με διαγνωσμένες αναπτυξιακές διαταραχές, στο Γλωσσικές Δυσκολίες και Γραπτός Λόγος, Επιμέλεια : Βλασσοπούλου Μ., Γιαννετοπούλου Α., και συνεργάτες, Πανελλήνιος σύλλογος Λογοπεδικών, Εκδόσεις ΓΡΗΓΟΡΗ

Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται σε παιδιά που έχουν Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Γραπτής Έκφρασης, Αναπτυξιακή Διαταραχή Λόγου Εκφραστικού και Αντιληπτικού Τύπου και Αυτιστική Διαταραχή Υψηλής Λειτουργικότητας.
Ο σκοπός της εργασίας είναι ο καθορισμός του γλωσσικού και ειδικού μαθησιακού προφίλ των παραπάνω μαθητών με βάση το Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας και του WISC-III.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι τα Παιδιά με Αναπτυξιακή Διαταραχή Λόγου Εκφραστικού και Αντιληπτικού Τύπου, παρουσίασαν δυσκολίες στην αφηρημένη σκέψη και στον αφηγηματικό λόγο, ενώ σύμφωνα με το τέστ νοημοσύνης (WISC-III) υστερούν στη δοκιμασία των πληροφοριών και στο λεξιλόγιο.
Τα παιδιά με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία Ανάγνωσης και Γραπτής Έκφρασης του δείγματος, παρουσίασαν δυσκολίες στις μαθησιακές δεξιότητες και στις μεταγλωσσικές ικανότητες, ενώ σύμφωνα με το τέστ νοημοσύνης (WISC-III) υστερούν στην κωδικοποίηση, στην συναρμολόγηση αντικειμένων και στην μνήμη αριθμών.
Η ομάδα των παιδιών του δείγματος με Αυτιστική Διαταραχή Υψηλής Λειτουργικότητας, παρουσίασαν δυσκολίες στις γλωσσικές δεξιότητες, στις μεταγλωσσικές ικανότητες και δυσγραφικά στοιχεία στη γραφή, ενώ σύμφωνα με το τέστ νοημοσύνης (WISC-III) υστερούν στην κωδικοποίηση, στις ομοιότητες και στην κατανόηση.
Παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και συζητείται η πιθανή τους σχέση.