Κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων: προκαταρκτικά αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή, σε παιδιά με σύνδρομο Asperger και σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη

Βογινδρούκας Ι. (2010) Κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων: προκαταρκτικά αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή,  σε παιδιά με σύνδρομο Asperger και σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη.  Στον Συλλογικό τόμο  «Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές- Από τη βασική έρευνα στην Κλινική Πράξη» Επιστημονική Επιμέλεια:  Βογινδρούκας Ι., Οκαλίδου Α., Σταυρακάκη Σ., Εκδόσεις Επίκεντρο.

 

Οι ιδιωματικές εκφράσεις είναι είδος λόγου, όπου οι λέξεις ή οι φράσεις σημαίνουν κάτι διαφορετικό απ’ ότι το άθροισμα των νοημάτων των λέξεων.

Τα παιδιά με αναπτυξιακές γλωσσικές και επικοινωνιακές διαταραχές, σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, υστερούν στην κατανόηση  των ιδιωματικών εκφράσεων. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί στην ελληνική γλώσσα η κατανόηση ιδιωματικών εκφράσεων σε παιδιά με ειδική γλωσσική διαταραχή και σε παιδιά με σύνδρομο Asperger, καθώς επίσης και σε παιδιά με τυπική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, μελετάται η ποσοτική διαφορά ανάμεσα στις πειραματικές ομάδες αναφορικά με την κατανόηση των ιδιωματικών εκφράσεων.

Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στις 3 πειραματικές ομάδες. Συγκεκριμένα, η ομάδα των παιδιών με ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσιάζει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από την ομάδα των παιδιών με σύνδρομο Asperger, ενώ τα παιδιά με τυπική ανάπτυξη επιτυγχάνουν πλήρως σε όλες τις ερωτήσεις της δοκιμασίας.