Διάγνωση και αξιολόγηση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού

Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου.  Παπαγεωργίου Β., Βογινδρούκας Ι.,  «Διάγνωση και αξιολόγηση των διαταραχών του φάσματος του αυτισμού».

 

Ο αυτισμός και οι συναφείς διάχυτες διαταραχές της ανάπτυξης χαρακτηρίζονται από πρώιμη έναρξη κατά την παιδική ηλικία και διαρκούν ολόκληρη τη ζωή. Η πολύ-πλοκότητα της κλινικής εικόνας καθορίζεται από την αλληλεπίδραση της αναπτυ-ξιακής φύσης, των συχνών συνοδών ιατρικών καταστάσεων, παραγόντων του περιβάλλοντος και της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου, αποτελεί δε πρόκληση τόσο στην έρευνα όσο και στην καθημερινή κλινική πράξη.

Το παρόν άρθρο εστιάζεται στο πλαίσιο της διάγνωσης των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης. Παρουσιάζονται ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες, απαραίτητες για την ακριβή διάγνωση, σχεδιασμένες με βάση τις σύγχρονες απόψεις κατανόησης των διαταραχών. Έμφαση δίνεται στην αναγκαιότητα της εξειδικευμένης γνώσης και της κλινικής εμπειρίας για την πρώιμη και έγκαιρη διάγνωση, την αναγνώριση και αξιολόγηση των δυνατοτήτων και δυσκολιών του ατόμου, απαραίτητες προϋποθέσεις στην παροχή κατάλληλης, εξατομικευμένης αντιμετώπισης.