Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

Θέματα Ψυχομετρίας στην κλινική πράξη και έρευνα», (2002), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Επιστημονική Επιμέλεια Α. Ρούσου. Βογινδρούκας Ι.,«Διερεύνηση Λεξιλογίου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας»

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των προβλημάτων στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την αντιμετώπισή τους και την πρόληψη μαθησιακών δυσκολιών στην μετέπειτα σχολική τους εκπαίδευση.

Εξετάζεται  το εύρος του λεξιλογίου, η γραμματικότητα του λόγου, η πληροφόρηση μέσω του λόγου, η ανάπτυξη του φωνολογικού συστήματος και η παρουσία διαταραχών στον ρυθμό της ομιλίας (τραυλισμός).  Συγκριτικά μελετώνται οι διαφορές ανάμεσα στα δύο φύλα, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων και η επίπτωση ή μη στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου των παιδιών  και οι διαφορές ως προς τις περιοχές που κατοικούν.