Πραγματολογικές Δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό

Βογινδρούκας Ι. Πραγματολογικές Δεξιότητες σε παιδιά με αυτισμό, υπό δημοσίευση στο περιοδικό Ψυχολογία της ΕΛ.Ψ.Ε. το 2005

Οι πραγματολογικές δεξιότητες αφορούν στη χρήση της γλώσσας στο επικοινωνιακό πλαίσιο. Η αξιολόγηση των πραγματολογικών δεξιοτήτων δίνει σημαντικές πληροφορίες στη διαγνωστική διαδικασία και χρησιμοποιείται ευρέως για τη διαφοροδιάγνωση των διάχυτων διαταραχών της ανάπτυξης από άλλες αναπτυξιακές
διαταραχές. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται σχετική με τις πραγματολογικές δεξιότητες έρευνα, σε 12 παιδιά με ήπιο αυτισμό και με ελαφριά νοητική υστέρηση.
Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν σοβαρή ποιοτική απόκλιση στον πραγματολογικό τομέα του λόγου αλλά όχι σε όλους τους τομείς της πραγματολογίας. Συγκεκριμένα, επιθυμούν την επικοινωνία με τους άλλους καθώς και την αλληλεπίδραση, αλλά υπολείπονται στους τρόπους με τους οποίους μπορούν να την προκαλέσουν κατάλληλα.
Λέξεις κλειδιά: πραγματολογικές δεξιότητες, αυτισμός, νοητική υστέρηση.

Summary
Pragmatic skills concern the use of language on a communicative level. Evaluation of pragmatic skills provides us with important information during the diagnostic procedure and it is widely used in order to differentiate extensive developmental disorders from others.
In this article a research is presented, relevant to the pragmatic skills, on 12 children with autism and low mental retardation. The results show that the children with autism have a serious quality deviation concerning pragmatics of speech mainly.
They wish to communicate and interact but they lack the way in which they could do so properly.
Key Words: pragmatic abilities, autism, mental retardation.